Tender Details
Notice Title Medical Supplies will be Purchased
Tender Registration Number 2019/433331
Organization UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Address PAÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KINIKLI KAMPÜSÜ YENİ HASTANE BİNASI ZEMİN KAT KINIKLI PAMUKKALE/DENİZLİ
Telephone and fax numbers : 2582966000 - 2582964712
Telephone and fax numbers 2582966000 - 2582964712
E-Mail Address dssatinalma@pau.edu.tr
Deadline 2019-10-08
Details Tender are invited for Medical Supplies will be Purchased
Nature, type and quantity : 39 PEN PATHOLOGY LABORATORY CONSUMABLES Detailed information can be found in the administrative document included in the tender document in EKAP. c) Delivery dateMaterials contract signedfrom 01.01.2020 to 31/12/2020 and will be delivered within 20 days based on the order letter which will be faxed by the warehouse. 3- Tender) Place of PAU Health Research and Application Center Plaza Building ground floor tender hall)hi and saat08.10.2019 - 14004. The conditions to participate in the tender and the required documents and the criteria to be applied in the evaluation of proficiency4.1. Conditions for participation in the tender and required documents 4.1.2. Signature declaration or signature circular indicating that it is authorized to bid; 4.1.2.1. Real kIn the case of business, a notarized signature declaration, 4.1.2.2. In the case of a legal entity, the Trade Registry Gazette shall indicate the latest status indicating the partners, members or founders of the legal entity and the officers in the management of the legal entity, if it is of interest.In case it is not included in icil Gazette, the relevant Trade Registry Gazette or documents showing these issues and notarized signature circular of legal entity to show all of this information, 4.1.3. Letter of proposal whose form and content is specified in the Administrative Specifications. 4.1.4. Shape and interior...
Delivery locations : PAMUKKALE UNIVERSITY HOSPITALS HEALTH RESEARCH AND APPLICATION CENTER PATOLOGY A.D.
Delivery date : After the signing of the contract, the materials will be delivered within 20 days from the date of 01.01.2020 to 31/12/2020 in accordance with the order letter which will be faxed by the warehouse.
Tender date and time : 08.10.2019 - 1400


[Disclaimer: The above text is machine translated. For accurate information kindly refer the below original document.]

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

39 KALEM PATOLOJİ LABORATUVARI SARF MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2019/433331
1-İdarenin
a) Adresi:PAÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KINIKLI KAMPÜSÜ YENİ HASTANE BİNASI ZEMİN KAT KINIKLI PAMUKKALE/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası:2582966000 - 2582964712
c) Elektronik Posta Adresi:dssatinalma@pau.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
39 KALEM PATOLOJİ LABORATUVARI SARF MALZEMELERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PATOLOJİ A.D.
c) Teslim tarihi:Malzemeler sözleşmenin imzalanmasından sonra 01.01.2020 tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine kadar peyder pey olmak üzere depo tarafından faksla verilecek sipariş yazısına istinaden 20 gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:PAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Plaza Binası zemin kat ihale salonu
b) Tarihi ve saati:08.10.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Sağlık Bakanlığı’nın 15/04/2008 tarih ve 12963 sayılı tebliğine istinaden teklif edilen ürünün/cihazın 09/01/2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki ürün/cihaz olması durumunda istekliler ürünlerin/cihazların, bayilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’na kayıt/bildirim işlemlerinin yapıldığına ilişkin belgeleri sunacaklar ve bu kayıtlar/bildirimler “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır” ibaresi tasıyacaktır. 245`le başlayan barkodlar ve Geçici barkodlar kabul edilmeyip, teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. Malzemelerin depoya teslimi sırasında UBB barkodları fatura üzerine yazılarak teslim edilecek, ayrıca UBB barkodları ürünlerin kutuları üzerinde bulunacaktır. Adı geçen yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgelerinin sunulması zorunludur.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1) Numuneler, ihale saatine kadar Satınalma Müdürlüğü’ne teslim edilecek olup; istekliler numune teslim formunu kendileri hazırlayarak numunelerini teslim edeceklerdir. Numune teslimatı sırasında istekli tarafından hazırlanmış olan numune teslim formu ile getirilen numuneler eşleştirilecek ve form numuneyi teslim alan görevlide kalacak ve teklif edilen kalemlerle ihale sırasında numune teslimi yapılan malzemeler karşılaştırılacaktır. İhaleden önce teslim edilmeyen numuneler ihaleden sonra kabul edilmeyecektir ve numunesi olmadığı halde teklif edilen kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır. NUMUNELERİN ÜZERİNE TEKLİF VEREN FİRMA ADI VE TEKLİF MEKTUBUNDAKİ KALEM / KISIM NUMARASI YAZILACAKTIR. BU BİLGİLERİN YER ALMADIĞI NUMUNELER TESLİM ALINMAYACAKTIR. TÜM FİRMALARIN NUMUNELERİ ORJİNAL KUTULARI İÇERİSİNDE OLACAKTIR. NUMUNELER DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA KULLANICI HEKİM TARAFINDAN DENENEBİLECEĞİ İÇİN İHALE KARARINDAN SONRA NUMUNELER İÇİN İDAREDEN HİÇBİR ŞEKİLDE HAK TALEP EDİLEMEYECEKTİR.

2) Yerli malı teklif edilen kalemler liste halinde yerli malı belge numarası yazılarak ihale dosyasında sunulmalıdır. İsteklilerce teklif edilen malzemenin yerli malı olması halinde bu malzemeye ait yerli malı belgesinin sunulması ve bu belgenin hangi kalemlere ait olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Plaza Binası zemin kat satınalma birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.