Tender Details
Notice Title Replacement of gas line HNT
Tender Number 2019-342865
Purchaser SYKEHUSINNKJ0P HF
Address SYKEHUSINNKJØP HF
916879067
Postboks 40
VADSØ
9811
NO
Kontaktperson: Ståle Lindseth
Telefon: +47 90516911
E-post: stale.lindseth@sykehusinnkjop.no
NUTS-kode: NO - NORGE
Sted: hele Norge

Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: https://permalink.mercell.com/106652102.aspx
Nettsted Kjøperprofil: http://www.sykehusinnkjop.no/


Website http://www.sykehusinnkjop.no/
Email_Id stale.lindseth@sykehusinnkjop.no
More Detail Tenders are invited for Replacement of gas line HNT
Short description : Today`s central gas plants for medical gases are of different ages and conditions. A review of the plant from gas central to distribution point basement below the central block, basement building A, shows a great need for replacement of pipes and valves. The plant as it stands today does not satisfyRequirements as stated in https://www.edqm.eu/en/european-pharmacopoeia-ph-eur-9th-editionThe central gas plant as it stands today is largely built on a facility that is old with some new areas that are renovated or extended. Operating personnel describe the facility as defective both when it gapplies to pressure switches, as well as the current situation for few outlets in the wall. The description of the situation is that the entire central gas plant is ripe for upgrading. Multiple outlets for each room, shut-off valves outside each room, check valves on each outlet are the goal. In addition, the supply network must be upgraded med correct dimensions based on future needs.
CPV Code : 45330000 - Plumber and Plumbing
Tenders Expire date : 2019-10-18
Closing Date 2019-10-18


[Disclaimer: The above text is machine translated. For accurate information kindly refer the below original document.]

Tender Document

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

SYKEHUSINNKJØP HF
916879067
Postboks 40
VADSØ
9811
NO
Kontaktperson: Ståle Lindseth
Telefon: +47 90516911
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/106652102.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Utskiftning av gasslinje HNT
Referansenummer:  2019/825
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45330000  -  Blikkenslager og rørleggerarbeid
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Dagens sentralgassanlegg for medisinske gasser er av forskjellig alder og tilstand. En gjennomgang av anlegget fra gass-sentral til fordelingspunkt kjeller under sentralblokka, kjeller bygg A, viser et stort behov for utskifting av rør og ventiler. Anlegget slik det fremstår i dag tilfredsstiller ikke krav som fremgår av https://www.edqm.eu/en/european-pharmacopoeia-ph-eur-9th-edition
Sentralgassanlegget slik det fremstår i dag er i stor grad bygget på et anlegg som er gammelt med noen nye arealer som er renovert eller tilbygget. Driftspersonell beskriver anlegget som mangelfullt både når det gjelder trykkvakter, samt dagens situasjon for få uttak i vegg. Beskrivelsen av situasjonen er at hele sentralgassanlegget er modent for oppgradering. Flere uttak for hvert rom, stengeventiler utenfor hvert rom, tilbakeslagsventiler på hvert uttak er målet. I tillegg må forsyningsnettet oppgraderes med riktige dimensjoner ut fra fremtidig behov.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 800000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO062 -  Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Levanger
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Sykehuset Levanger
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Denne konkurransen har to deler:
1. Det forespørres for en kalkulasjon av nye gasslinjer som er underlag for utskifting til nye gasslinjer som er tilpasset for fremtidig gassbehov (se eget oppsett med beregningsgrunnlag).  
2. Det forespørres på utskifting av dagens røranlegg. Tilbudet for nye gasslinjer gjelder fra gass-sentral til fordelingsstokk til kjeller i bygg A med nødvendige stengeventiler og fordelingstavle ( se skjemategning vedlagt) .
Rør-anlegget skal dimensjoneres og monteres i henhold til retningslinjer i https://www.edqm.eu/en/european-pharmacopoeia-ph-eur-9th-edition. Vedlagt er bilder og skisser som beskriver dagens situasjon og trasse for ny rørledning. Vedlagt er også ISO 7369.
Anlegget skal merkes forskriftsmessig og all FDV-dokumentasjon inkl. tegninger(dwg-format) og beskrivelser leveres på minnepenn senest ved overlevering.
Tilbudsbefaring gjennomføres som supplement til vedlagte dokumentasjon og beskrivelse. Det er også muligheter for å kunne få ytterligere informasjon fra teknisk personell ved Sykehuset Levanger.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 800000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 01.11.2019  /  Slutt: 13.12.2019

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  18.10.2019
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

11.09.2019