Project Name

Measuring and control equipment-Supplies, Romania-Târgu Jiu, Ref No:2018/S 030-066725

Award Details

Contract Award Information:Measuring and control equipment,Installation services of electrical equipment,
Purchaser Details: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., RO, gheorghe.mihaescu@ceoltenia.ro, www.ceoltenia.ro
Contractor Details: Emerson Process Management Romania S.R.L., Str. Gara Herăstrău 2-4, Nova Building, etaj 5, sector 2,București 020334, RO, ,
Notice Reception Id: 18-066632-001
Notice Deletion Date: 2018-05-20
Available Language: RO
Supplies Contract - 066725-2018
Directive Value: 2004/17/EC
CPV: 38424000,51110000
Ref Num: 066725-2018
Notice Data: 2018/S 030-066725, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:066725-2018:TEXT:RO:HTML
, RO, RO, Measuring and control equipment, 2 289 000,00
CodIf Data: 20180209, Utilities entity, Open procedure, European Union, Not applicable, Lowest price, Electricity, 01506
Additional Information: 1) Potrivit prevederilor articolului 202, din Legea 99/2016, autoritatea contractantă va accepta, în cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achiziție European), în locul documentelor solicitate în vederea demonstrării cerințelor de calificare, ca dovadă preliminară.
DUAE poate fi accesat (în vederea completării și depunerii) de la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instrucțiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa http://www.e-licitatie.ro);
2) solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți se vor adresa, în mod exclusiv, în SEAP la secțiunea „Întrebări”, din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP, la secțiunea „Documentație și Clarificări” din cadrul anunțului de participare, entitatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită în conformitate cu prevederile articolului 78, aliniatul (1), din Legea nr. 99/2016 pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare privind ofertele depuse în SEAP, la secțiunea „Întrebări”. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (secțiunea „Întrebări”), integral în secțiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuia sau a mai multor documente/fișiere distincte, semnate cu semnătură electronică;
3) evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preturilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, întocmindu-se în ordinea crescătoare a prețurilor respective, clasamentul pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare. Dacă se constata că ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, entitatea contractantă va solicita clarificări, prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (noi formulare de oferta);
4) înainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, în urma aplicării criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative actualizate, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, care se va depune, după caz, și de către terțul susținător. În cazul operatorilor economici străini, se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.

Оборудване за измерване и за контрол Pyмъния Târgu Jiu
Měřící a řídící zařízení Rumunsko Târgu Jiu
Måle- og kontroludstyr Rumænien Târgu Jiu
Mess- und Steuergeräte Rumänien Târgu Jiu
Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου Ρουμανία Târgu Jiu
Equipo de medida y de control Rumanía Târgu Jiu
Mõõte- ja kontrolliseadmed Rumeenia Târgu Jiu
Mittaus- ja ohjauslaitteet Romania Târgu Jiu
Matériel de mesure et de contrôle Roumanie Târgu Jiu
Measuring and control equipment Rómáin, an Târgu Jiu
Oprema za mjerenje i kontrolu Rumunjska Târgu Jiu
Mérő- és ellenőrző berendezések Románia Târgu Jiu
Apparecchi di misurazione e controllo Romania Târgu Jiu
Matavimo ir valdymo įrenginiai Rumunija Târgu Jiu
Mērierīces un kontroles ierīces Rumānija Târgu Jiu
Apparat tal-kjel u l-kontroll ir-Rumanija Târgu Jiu
Meet- en controle-uitrusting Roemenië Târgu Jiu
Urządzenia pomiarowe i sterujące Rumunia Târgu Jiu
Equipamento para medição e controlo Roménia Târgu Jiu
Echipament de măsurare şi de control România Târgu Jiu
Prístroje na meranie a kontrolu Rumunsko Târgu Jiu
Oprema za merjenje in kontrolo Romunija Târgu Jiu
Mät- och reglerutrustning Rumänien Târgu Jiu

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Târgu Jiu, 210227, RO, ION TITA, gheorghe.mihaescu@ceoltenia.ro, www.ceoltenia.ro, , , , , , , , , Echipamente pentru modernizarea CCE; stații r01.1 și r01.2, SUPPLIES, , , , 2017/S 229-478549,385/CEOSE 09-02-2018 Emerson Process Management Romania S.R.L. Str. Gara Herăstrău 2-4, Nova Building, etaj 5, sector 2 București 020334 Purchase Country


Click here to Log In
If you are registered member, kindly login to view full details of this tender notice.

Click here to Register
If you are not registered member, kindly click on Register and enjoy our services.Free Trial
Get Access to 1 Million Global tenders.

Testimonials

*   We are proud to inform that the services of Tendersontime have been of great help in developing our business.   *
Gigabyte Technologies

*   We get daily opportunities of relevant tenders from Tendersontime and we are happy.   *
Adarsh Printers